בקשה לחיבור מים זמני לבניה

טופס 2 הינו טופס בקשה לחיבור זמני של מים וחשמל במבנה. השלמת התהליך של טופס 2 מהווה תנאי לתחילת בניה בפועל.
טופס זה מונפק למבקש ההיתר מהרשות המקומית רק לאחר שהסתיימו השלבים הראשונים בתכנון הבנייה, הכוללים קבלת היתרי בניה והגשת כלל המסמכים הנדרשים לצורך התחלת הבנייה.

 1. בהתאם להוראות הדין הקיים כל חיבור לרשת המים והביוב העירונית ללא ידיעת התאגיד וללא אישורו, הינו בניגוד לחוק.
 2. יובהר כי התאגיד מבצע ביקורות שוטפות לאיתור וגילוי חיבורים לא חוקיים לרשת המים והביוב ונטילת מים ללא היתר המהווים כאמור עבירה על החוק.
 3. כל גורם שימצא כי פועל בניגוד לחוק יהיה צפוי לנקיטת הליכים אזרחיים ופליליים אשר יהיו כרוכים בהוצאות כספיות ניכרות.

למען הסר ספק יובהר כי את מד המים לבניה יש להתקין לפני תחילת הבניה ולא במהלכה או בסיומה! להזמנת מד מים יש למלא טופס בקשה.

 

 1. עם קבלת היתר בניה וטופס 2 ע"י הרשות המקומית, באחריות הקבלן/בעל הנכס ליצור קשר עם התאגיד באמצעות טופס בקשה להזמנת מד בנייה, וזאת לצורך התקנת מד מים לבניה בנכס המבוקש או בנקודת חיבור המים הקרוב ביותר ע"י התאגיד.
 2. גורם מוסמך בתאגיד יקבע את הקוטר והמיקום הנדרשים של מד המים לבניה על בסיס הנספח הסניטרי כפי שאושר ע" התאגיד, תוך התחשבות בשיקולים הנדסיים.
 3. במידה ויעלה כי לא קיימת בשטח ההכנה הנדרשת לחיבור מד המים הזמני, הקבלן /בעל הנכס ישלם את העלות הכרוכה בביצוע הנדרשת.
 4. חשוב לדעת שבמידה ותנאי השטח אינם מאפשרים עדיין הנחת רשת עירונית ייקבע החיבור הזמני סמוך למגרש, יהיה על הבונה למשוך קו מים על חשבונו.
 5. ההכנה תבוצע תוך עד 7ימי עבודה מיום ביצוע התשלום ע"י הקבלן/בעל הנכס.
 6. במידה וקיימת ההכנה הנדרשת, התקנת מד המים הזמני תבוצע ע"י גורם מוסמך מטעם התאגיד תוך עד 7 ימי עבודה מיום הגשת הבקשה.
 7. באחריות בעל הנכס/קבלן לשמור על מד המים במצב תקין.
 8. בעל הנכס/קבלן יאפשר גישה לצורך קריאה תקופתית של מד המים, מדי כחודשיים.
 9. במידה ולא תתאפשר קריאה רציפה ו/או במידה ויתברר כי ישנה צריכת מים ללא מדידה (לא הותקן מד מים ו/או מד המים לא נמצא בשטח וכו') או קיים שיבוש של מדידת המים או חבלה שנגרמה למד המים, יחויב בעל הנכס/קבלן עבור צריכת המים לפי אומדן מהנדס התאגיד. הקבלן/היזם יישא בעלות בגין כל נזק שיגרם.
 10. אין להסיר ו/או להעביר ו/או להעתיק את מד המים מהמקום בו הותקן, בהתאם לכתובת שצוינה במועד רכישת מד הבנייה.
 11. במסגרת חתימה על טופס 4 בבניה פרטית בלבד מד המים הזמני אשר שימש כמד בניה, יוסב למד מים קבוע. במעמד האכלוס, באחריות בעל הנכס, לבצע שינוי סוג שימוש בנכס מבניה למגורים ולבצע עדכון נפשות. ובכך להוזיל משמעותית את עלויות צריכת המים בנכס.
 12. בבניה רוויה על הקבלן לבצע הכנה מיוחדת למד המים הראשי, מד הבניה יותקן באופן זמני במיקום המיועד למונה הראשי ויוחלף בעת התקנת המונה הראשי.
  לאחר התקנת מד המים לבנייה, האחריות על מד המים, חיבורו והאביזרים הנלווים חלה על היזם ו/או הקבלן.
  תשומת הלב שהקבלן/היזם יהיה אחראי לכל נזק ו/או פגיעה שייגרמו למד המים, חיבורו והאביזרים הנלווים, כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הקבלן/היזם ו/או מי מטעמו.
  כמו כן, בכל מקרה בו לא תיתכן אפשרות של קריאת מד המים, התאגיד יבצע הערכת צריכה לפי אומדן מהנדס, בהתאם להוראות הדין.

פרק

מהות עבודה

מהות הצריכה

הערכה

1

בנייה לכל מטרה בשטח כולל של עד 300 מ”ר

בנייה ללא מד מים שסופק ע"י התאגיד וכן במקרה של העדר גישה, שיבוש מדידה ובהעדר נתוני "צריכה רגילה"

1 מ"ק למ"ר של הבנייה

2

בנייה לכל מטרה בשטח כולל של יותר מ 300 מ"ר

בנייה ללא מד מים שסופק ע"י התאגיד וכן במקרה של העדר גישה, שיבוש מדידה ובהעדר נתוני "צריכה רגילה"

0.7 מ"ק למ"ר של הבנייה

3

עבודות עפר ופיתוח שטח

עבודות ללא מד מים ו/או שיבוש מדידה

0.3 מ"ק, מ"ר

4

קידוח אופקי

עבודות ללא מד מים ו/או שיבוש מדידה

0.3 מ"ק, למ"א