בקשה למידע

מהו תיק מידע?

תיק מידע הוא השלב הראשון בתהליך הרישוי והגשת הבקשה לתיק מידע תתבצע על ידי עורך הבקשה בלבד.
תיק המידע מכיל מידע ממוקד אודות העבודה המבוקשת, זכויות הבנייה, השימושים המותרים, הגבלות הבנייה ומידע על התשתיות. בנוסף, יוצגו גם כל הדרישות, ההנחיות והתנאים להמשך הליך הרישוי, עד לשלב תעודת הגמר.

איך מגישים את הבקשה?

יש להגיש תוכנית מדידה ע"פ הנחיות מפ"י והתאגיד.

 1. יש להגיש תוכנית אינסטלציה מתוכננת על גבי רקע תוכנית הבינוי המאושרת בעת בקרת התכן.
 2. יש להגיש תצהיר של עורך הבקשה כי התוכנית האדריכלית הראשית והתוכנית האדריכלית בנספח הסינטרי תואמים זה לזה.
 3. יש לתכנן את חזיתות המבנה, נישות לרחוב ותוכנית האינסטלציה ע"פ הקובץ של מיקום החיבורים לתשתיות מים וביוב הציבוריות שנשלח. במידה ולא נשלח מידע יש לתכנן על פי מצב התשתיות הקיים בשטח.
 4. במידה ולא ניתן מידע בשלב הבקשה למידע למיקום התשתיות הציבוריות יש ליצור קשר עם התאגיד בכתובת מייל handasa@mayanot-hasharon.co.il לתיאום פגישה פרטנית לתיאום ולקבלת הנחיות להתחברות לחילופין יש לפנות לקבלת תכנון התאגיד לפיתוח התשתיות החדשות. יש לציין מספר מגרש, חלקה, גוש וכתובת מלאה.
 5. פירוט לאופן חיבור הכנת המים ("גמל"\מפרט עילי) – יש להגיש סימון חיבור מים הכולל מיקום ההתחברות לצינור מים ראשי ברחוב.
 6. פרט מד מים ראשי בתוך נישה יכלול סימון קוטר וסוג חיבור עליית מים "(זקף)", סוג וקוטר של מד המים, סימון אביזרים הנדרשים כולל מידות. לפני מד המים יהיה ברז\מגוף בלבד ללא אביזרים נוספים. יש לאפשר נישה פתוחה לרחוב ברוחב ועומק המספקת לצורכי אחזקה והן לצורכי הקמה – קרי יש לקחת בחשבון לפחות 20ס"מ מזקף העלייה לקיר הצמוד ביותר.
 7. ייתכנו קווי מים וביוב פרטיים\ציבוריים שאינם מסומנים בתוכניות ובמידע אך קיימים בחלקה ובמגרש. יש להתחשב בהם במהלך הבנייה ואין לערוך בהם שינוי ללא תיאום עם בעלי הקו והתאגיד מראש.
 8. העתקות ושינויים בקווים אלו ייעשו בשיתוף עם בעלי הקו ועל חשבון המבקש בלבד. יש להגיש בקשה נפרדת בתאגיד לשם כך.
 9. יש לקבל התייחסות ואישור משרד הבריאות במידה והנכס בתחום רדיוסי המגן של קידוחי מי שתייה.
 10. במידה ובכוונת עורך הבקשה לבצע שינויים בחיבורים לרשת המים והביוב הציבורי שניתנו במידע להיתר יש לתאם ולהסדיר זאת פרטנית עם התאגיד לפני הגשה לתנאים המוקדמים ע"י תיאום פגישה או לחלופין ליצור קשר עם התאגיד בכתובת מייל handasa@mayanot-hasharon.co.il. ללא הסדרה כאמור לא תועבר הבקשה לתנאים המוקדמים.
 11. במידה ולא הוגשה מפת מדידה מלאה לרבות סימון המערכות התת קרקעיות יש להשלים מידע למדידה בתחום הנכס ובתחום התשתיות הצמודות אליו (לפחות שוחה אחת לכל תשתית ביוב וניקוז במעלה ובמורד הזרימה). בהתאם למידע שיושלם יימסר המידע לתכנון. יש להשלים את השלמת המידע והמדידה לפני הגשה לתנאים המוקדמים.

תוך כמה זמן אקבל את המידע?

תאגיד מעיינות השרון יספק את המידע לתיק המידע תוך פרק זמן של 30 ימי עבודה, מרגע קבלת הפניה. המידע יימסר למגיש כחלק מתיק המידע הכולל.

{module title="הנדסה-bottom"}