על פי כללי המים (קובץ התקנות 7202 י”ט בטבת התשע”ג 1.1.2013) החל מתאריך 1.7.2013 זכאי בעל נכס הנמצא בתחומי תאגיד המים לקבל שרותי פינוי של בור רקב במידה ואינו מחובר למערכת הולכת השפכים של התאגיד, או למערכת הולכת שפכים אחרת. שירותי הפינוי כוללים עד שני פינויים בחודש וכל פינוי כזה כפוף לבקשה המתאמת עם התאגיד את המועד הפינוי. יש להביא בחשבון שכללי המים מתעדכנים מעת לעת. על מנת למנוע זיהום קרקע, תבחן מעיינות השרון מצידה את האפשרות לחבר את הנכס למערכת הולכת השפכים. במידה וניתן לחבר, יקבל בעל הנכס הודעה, המפרטת את הפעולות הנדרשות מצדו למימוש החיבור.

להגשת בקשה לפינוי יש למלא טופס בקשה לקבלת פינוי בור רקב/בור ספיגה.

להגשת נספח סניטרי לחיבור למערכת הביוב יש למלא טופס הגשת נספח סניטרי - בורות רקב.