דמי הקמה

דמי הקמה, נועדו ליצור מקורות מימון לתאגידי המים, להקמה, פיתוח ושדרוג של מערכות מים ומערכות ביוב כך שיהיו ברמה, בטיב, באיכות ובתקנים הדרושים. בנוסף לכך, לבטל את השונות שהייתה נהוגה בתעריפי חוקי העזר בין הרשויות המקומיות, וליצור תעריף אחיד.
במאי 2015 פורסמו כללי תאגידי מים וביוב (דמי הקמה למערכות מים ולמערכות ביוב), תשע”ה-2015, ובהם נקבע כי תוקפם של כללים אלה יהיה החל מ-1/5/2015 והם מחליפים את היטלי המים והביוב.

אופן קבלת דמי ההקמה:
לאחר אישור הנספח הסניטרי על ידי התאגיד, וטרם העברת עותק מאושר לעורך הבקשה או למתכנן יבוצע תחשיב לקביעת גובה תשלום דמי ההקמה. התחשיב ייערך על פי השטח המוצהר על גבי החלטת וועדת הבנייה המקומית או המרחבית לתכנון ובנייה.
ביצוע תשלום דמי ההקמה הוא תנאי הכרחי לקבלת הנספח הסניטרי החתום והמאושר על ידי הגורם המוסמך בתאגיד ותנאי מוקדם להוצאת היתר הבניה המבוקש.

תעריפי דמי הקמה מחויבים על סך כל שטחי הבנייה וסכומם יהיה מכפלת שטח הבנייה בנכס בתעריפי דמי ההקמה המחושבים לפי תקנות התכנון והבנייה, זאת למעט שטחי מרתף חניה ושטחים לא מקורים.
תעריפי דמי ההקמה מתעדכנים מעת לעת באתר רשות המים וזמינים לכלל האוכלוסייה.
הגבייה תבוצע על פי התעריף ביום שבו יבוצע חישוב דמי ההקמה בפועל, ולא על פי תאריך הגשת התכנית לתאגיד.

פירוט תהליך העבודה שיבצע תאגיד מעיינות השרון לאחר אישור הנספח הסניטרי:

  1. ביצוע תחשיב דמי הקמה.
  2. שליחת הספח בדוא"ל, יודגש כי יצירת הקשר תבוצע אך ורק על פי הפרטים שנמסרו על ידי עורך הבקשה, ומחובתו של עורך הבקשה לעדכן את התאגיד בכל הפרטים הרלוונטיים במועד הגשת הבקשה בתאגיד.
  3. ביצוע תשלום דמי הקמה.
  4. מסירת עותק דיגיטלי חתום של התכנית הסניטרית המאושרת לעורך הבקשה בלבד.

דמי הקמה חלים במקרים הבאים:

  1. בבקשה להיתר לבנייה בנכס.
  2. בחיבור נכס לראשונה לאספקת מים ו/או להזרמת ביוב.
  3. בבנייה חורגת בנכס, אשר לא שולמו עבורה דמי הקמה או היטלים.