הנחיות להגשת נספח סניטרי

על מנת לקבל היתר בהתאם למפורט לעיל, על מגיש הבקשה להגיש תוכנית סניטרית תואמת הוראות הל"ת ו/או ספר תקנות התכן ולעמוד בכל תקן מחייב. בנוסף, על המתכנן לבקש את חיבורי המים והביוב מהתאגיד במעמד הבקשה לתיק המידע. מידע על מערכות המים והביוב יימסר על פי המידע הקיים בתאגיד. במצב שאין לתאגיד מידע על המערכות הקיימות, על היזם לבצע מדידה בתיאום עם התאגיד על ידי מודד מוסמך. במצב שבו לא קיימות מערכות מים וביוב בשטח, על היזם לתכנן אותן בתיאום מלא עם התאגיד ועל פי תוכנית האב. כאשר התוכנית הסניטרית המלאה הוגשה ואושרה על ידי האנשים המוסמכים מטעם התאגיד, יש להגיש את הנספח הסניטרי בפורמט PDF ולצרף להגשה תוכנית העמדה נפרדת. לאחר מכן יש להסדיר את התשלום בגין דמי הקמה.
הנספח הסניטרי חייב להציג את כל התשתיות הקיימות או המתוכננות בשטח בהתאם לדרישת התאגיד.

תנאי סף להגשת תוכנית סניטרית לתאגיד:

תשתיות מים

הנספח הסניטרי יפרט את כל חיבורי הרשת העירונית בדגש על מקום ההתחברות בחלקה ויאושר על ידי התאגיד. מד המים יוצב בפילר ייעודי בגבול החלקה אשר מקומו יקבע כך שתתאפשר גישה אליו לצורכי תחזוקה וקריאה. הכנת צנרת המים למגיש הבקשה בתוך הנכס תהיה עשויה פלדה.
פרט מערכת מדידת המים יפורט בתוכנית ויכלול מידות וקטרים. בנוסף, תכלול התוכנית סכמת מים מפורטת על פי חלוקת הקומות בנכס.
במקרה של בניין רב קומות (מעל ארבע קומות, כולל קומת עמודים) יידרש המתכנן לעמוד בדרישות התקן והנחיות הרשות הארצית לכבאות והצלה. משאבות ובריכות איגום עליונות ותחתונות יחד עם מערכות מתזים. במקרים מסויימים יידרש היזם להתקין שסתום אל חוזר או מז"ח (מונע זרימה חוזרת) במערכת המדידה. האביזר ייבדק על ידי גורם מוסמך אשר ינפיק תעודה המאשרת את תקינותו. בנוסף, יש להגיש בדיקת אפיון של רשת המים.

 1. סכמה סניטרית של מערכת המים שתכלול בין היתר (במידה ונדרש):
  1. מערכות כיבוי אש באמצעות גלגלונים ובאמצעות (מתזים ספרינקלרים).
  2. יש לתכנן לפי הוראות התקן והנחיות נציבות הכבאות וההצלה.
  3. יש לתכנן איגום ואמצעי הגברה ע”פ ת”י 1596.
 2. פרטים סניטריים:
  1. פרט לסידור מדידה ראשי כולל מידות ודגם המד (כולל נישה ייעודית)
  2. פרט להתקנת משאבות.
  3. פרט להתקנת “חנוכיות” בארון

לאחר קבלת היתר בניה וטופס 2 ע"י הרשות המקומית, באחריות הקבלן/בעל הנכס ליצור קשר עם התאגיד באמצעות טופס בקשה לעבודה נוספת, וזאת לצורך התקנת מד מים לבניה בנכס המבוקש או בנקודת חיבור המים הקרוב ביותר ע"י התאגיד.

מערכות הביוב

 1. יש לבצע את התכנון הסניטרי ע”פ הוראות למתקני תברואה (הל”ת) ו/או ספר תקנות התכן.
 2. דף בקשה חתום ע”י המבקש, עורך הבקשה ומתכנן מערכות סניטריות.
 3. לצרף נסח טאבו מעודכן ו/או הסכם מכר.
 4. יש להציג את שמות הרחובות, פרטי הנכס הכוללים: מס’ גוש וחלקה, מס’ הנכס מהמועצה/עירייה, שם הרחוב ומס’ הבית. לבתים משותפים יש להגיש בנוסף את מס’ הקומות ומס’ יחידות הדיור.
 5. תכנית פיתוח מבוססת על מדידת שטח באמצעות מודד מוסמך בקנ”מ 1:250 עם סימון קווי מים וביוב עירוניים. קוטרי הצינורות ומפלסיהם ונתונים לשלושה תאי בקרה: תא בקרה עירוני אליו מבוקש חיבור המגרש, תא לפניו ותא אחריו כולל גבהים (IL, TL) כמו כן סימון גובה 0.0 של המגרש.
 6. תדפיס ממפת ה- G.I.S של התאגיד עם חיבורים מסומנים (עתידי).
 7. רקע המגרש טופוגרפי ותב”ע.
 8. מפה טופוגרפית מצבית חתומה ע”י מודד מוסמך בקנ”מ 1:250.
 9. תרשים סביבה בקנ”מ 1:2500.
 10. מיקום חיבור מים וסידור מדידה ראשי. מיקום מדי מים משניים (במידה ונדרש).
 11. תכנית הקומות בקנ”מ 1:100.
 12. תכנית מערכת הביוב כולל חתך
 13. פרט ל"גמל" ביוב - סניקה.
 14. מיקום חיבור מים פרט מדידה ראשי.
 15. מיקום שוחת קצה – מיקום שוחה פרטית לשוחה עירונית תהיה עד 1 מ' מגבול מגרש. מיקום שוחת ביוב פרטית מאספת על גבול חלקה עד 1 מ' מגבול מגרש. במידה והמרתף מגיע עד גבול מגרש, יש לתכנן שוחה תלויה ולצרף פרט לנספח סניטרי.
 16. מיקום מדי מים משניים (במידה ונדרש). מדובר על מקרה שהבקשה מתייחסת למס' מבנים שבאותו מגרש בונים מרתף משותף או נפרד ועם מד מים ראשי. מד מים ראשי משני הינו לצורך הפרדה של צריכה משותפת בין המבנים. מד מים ראשי משני יכלול אחריו מדי מים של צריכות דירתיות וצריכות כיבוי אש (גלגלונים וברזי כיבוי אש פנימיים).
 17. איסור חיבורי ביוב בין חלקות – שרשור חלקות, לכל היתר יתאפשר מעבר קו ביוב פרטי בין החלקות אף נפרד לכל חלקה ותוך הגדרת זכות מעבר וצמוד לגבול מגרש ויאפשר גישה לתחזוקת הקו ע"י התאגיד.
 18. חל איסור מוחלט לחבר את מערכות ניקוז הנגר העילי (מי הגשמים) למערכות ביוב.

ביב בניין:

 1. כל בניין שמותקנות בו קבועות שרברבות יחובר לביוב הציבורי ולא יותקן בו או בתחומי הנכס מתקן טיהור לשפכים.
 2. אין לחבר ביב בניין חדש לביב בניין ישן.
 3. הביב יונח על מצע מתאים אשר יגן עליו מפני עומס חיצוני מרוכז.
 4. כאשר לא ניתן להניח את הביב בעומק הרצוי, יש להגן עליו בעטיפת בטון מזויין.
 5. תא בקרה יותקן בכל שינוי כיוון או שיפוע של צינור הביב, ובכל חיבור של נקזי בניין אליו.
  1. תא הבקרה יותקן באופן מאונך.
  2. יהיה בכל חתך מלבני או עגול.
  3. הקירות הפנימיים של התא יהיו חלקים.
  4. אטום לנוזלים
  5. חייב לעמוד תחת עומסי קרקע.

לפי הנחיות משרד הבריאות אין לתכנן מערכת ביוב שפתרון הקצה שלה הוא בור ספיגה. ככל שלא קיימת מערכת ביוב ציבורית יש לפנות לתאגיד באופן מיידי למתן פתרון. בנוסף, על פי הוראות משרד הבריאות יש לבטל בורות ספיגה פעילים ועל המבקש להגיש תכנית להתחברות למערכת הביוב הציבורית.

מערכת נקזים ואוורים בנין:

 1. מערכת הנקזים תתוכנן ותבוצע באופן שתתאפשר זרימת אוויר הקשור לאוויר הלחוץ אל כל קטע של הצנרת וממנה.
 2. אין לחבר נקזי קבועות או סעיפי קבועות בקטעים שבהם צפוי מצב של על לחץ או תת לחץ בתוך הצינור.
 3. חייבת להיות אפשרות של ניקוז עצמי והתאמה מלאה בין חומר הצינור לשימושו.
 4. אין לבצע התקנות של צנרת אשר ברשות פרט אחר.
 5. אין להתקין צנרת בקירות בטון, תקרת או רצפת מקלט, למעט הצנרת המיועדת לשימוש במקלט.

התקני מתקני תברואה ובדיקתם:

כללי הרחבה על תקן 1205.4 – ביוב הבניין ותיעול הבניין

 1. תקן זה חל על ההתקנה של מערכת הביוב לבניין ושל מערכת התיעול לבניין.
 2. נוסף על דרישות אלו חלות גם דרישות 1205.0. במידה ויש התנגשות בין דרישות התקנים, ת"י 1205.4 יחול.
 3. התקנת ביוב הבניין יבוצע על פי התכן.
 4. אין לחרוג מתחום שיפוט אחד לאחר.
 5. חייב לוודא הימצאות של נקודת חיבור לביוב הציבורי, חיבורים בין תאי בקרה יעשו בקו ישר בלבד.
 6. הנחת צנרת הביוב תתאים לדרישות המל"ת ותונח על קרקע טבעית, חול או בטון.
 7. מתקן השאיבה ייבנה לפי מסמכי התכן ויכלול בור איסוף, משאבה אחת לפחות (אוטומטית) וצינור אוויר.
 8. צינורות העוברים במקביל ליסוד מונחים במרחק 1.5 מ', לפי אישור המהנדס אך לא פחות מ 1 מ'.
 9. צנרת העוברת מתחת לשטחים שאינם משמשים למעבר כלי רכב, תונח בעומק של 30 ס"מ לפחות מקודקוד הצינור.
 10. צנרת העוברת מתחת לשטחים המשמשים למעבר כלי רכב, תונח על פי הוראות התכן ותמוגן בהתאם.
  1. צינור מפלסטיק ימצא בעומק של 100 ס"מ לפחות מקודקוד הצינור.
  2. צינור ביציקת ברזל וצינור מפלדה לא מגולוונת ימצא בעומק של 80 ס"מ לפחות מקודקוד הצינור.
 11. במידה ולא ניתן להניח בעומקים מספיקים כנקוב לעיל, ייעטפו הצינורות מכל הצדדים בבטון מזוין מסוג ב-20 לפחות, שעוביו 10 ס"מ לפחות.
 12. בקרקע חרסיתית הצינורות יותקנו על פי הוראת המתכנן.