מאגר מודדים ומתכננים

הזמנה להצטרף למאגר מתכננים ויועצים הנדסיים ו/או מפקחים ו/או מודדים

מעיינות השרון בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזה את מי מעוניין בכך להגיש בקשה להצטרף למאגר המתכננים והיועצים ההנדסיים ו/או מאגר המפקחים ו/או מאגר המודדים של החברה.

1. כללי

מתכננים ויועצים הנדסיים/מפקחים/מודדים המעוניינים להיכלל בכל אחד מהמאגרים יגישו בקשתם בכתב על-גבי טופס בקשת הצטרפות למאגר כמפורט בנספח א למודעה זו, בצירוף כל המסמכים שיפורטו להלן. הכללתם של המבקשים במאגרים תיעשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה, בהתבסס על הנתונים והמסמכים אשר יומצאו לחברה. החברה רשאית לפי שיקול דעתה לבקש הבהרות ו/או מסמכים נוספים.

2. מאגר מתכננים ויועצים הנדסיים:

מתכננים ויועצים הנדסיים העונים לכל דרישות הסף המפורטות להלן, מוזמנים בזאת להגיש בקשתם להיכלל במאגר המתכננים והיועצים ההנדסיים:

 • היה והמציע הינו תאגיד, יחולו כל התנאים כמפורט להלן על עובד אחד לפחות בתאגיד אשר מיועד לתת את השירותים נשוא המאגר.

2.1   בעל לפחות חמש שנות ניסיון מקצועי בפרויקטים הנדסיים.
2.2   בעל ניסיון מוכח במתן שירותי תכנון ו/או יעוץ הנדסי בתחומי המים ו/או הביוב לרשויות מקומיות ו/או לתאגידי מים וביוב, ו/או למשרדים ממשלתיים ו/או לגופים ציבוריים אחרים וזאת ב-5 השנים האחרונות.
2.3   בעל תואר מהנדס או הנדסאי בתחומים הבאים: הנדסה אזרחית ו/או בתחום המים ו/או חקלאות ו/או חשמל, ו/או כימיה ו/או מדעי הקרקע ו/או מדעי הים ו/או איכות סביבה ו/או תעשייה וניהול ו/או חומרים.
2.4   רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים ו\או ההנדסאים.

על המבקש להיכלל במאגר מתכננים ויועצים הנדסיים יש לצרף לבקשתו את המסמכים הבאים:

 1. קורות חיים ו/או פרופיל התאגיד.
 2. רשימת מהנדסים\הנדסאים המועסקים אצל המבקש, לרבות צילום תעודות הסמכה והשכלה.
 3. טופס ניסיון מקצועי הכולל פירוט פרויקטים אשר המתכנן ו/או היועץ ההנדסי תכננו/נתנו להם שירותי יעוץ הנדסי ב-5 השנים האחרונות וכן רשימת עובדים אשר עומדים בתנאים לעיל בנוסח המצ"ב כנספח ב למודעה
  זו.
 4. אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
 5. אם המבקש הינו תאגיד עליו לצרף אישור תקף על רישום התאגיד ברשם החברות/שותפויות ואישור עו"ד/רו"ח על מנהלי התאגיד וזכויות החתימה בתאגיד.
 6. תצהיר בנוסח נספח ג למודעה זו.

3. מאגר מפקחים:

     מפקחים העונים לכל דרישות הסף המפורטות להלן, מוזמנים בזאת להגיש בקשתם להיכלל במאגר המפקחים.

 • אם המפקח הינו תאגיד - הדרישות צריכות להתקיים לכל הפחות באחד מעובדי התאגיד המיועד לתת השירותים נשוא המאגר.

3.1   המפקח בעל לפחות חמש שנות ניסיון בפיקוח על עבודות מים וביוב ו/או חשמל ובקרה ו/או תחנות שאיבה.
3.2   המפקח בעל ניסיון מוכח במתן שירותי פיקוח על עבודות תשתיות מים ו/או ביוב ו/או חשמל ובקרה של לפחות שלושה פרויקטים (פרויקטים שהושלמו במלואם) של רשויות מקומיות ו/או תאגידי מים וביוב ו/או משרדים ממשלתיים ו/או גופים ציבוריים וזאת בתקופה שמשנת 2014 ואילך, כאשר הסך של כל פרויקט כאמור הוא לפחות 1,000,000 ש"ח בתוספת מע"מ.
3.3   המפקח בעל תואר מהנדס בתחומים הבאים: הנדסה אזרחית ו/או בתחום המים ו/או חקלאות ו/או חשמל ו/או מכונות ו/או המפקח בעל תואר הנדסאי בניין ו/או אזרחי/ו/או מים/ו/או מכונות.
3.4   המפקח רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים ו\או ההנדסאים.
3.5   המפקח בעל הכשרה בכל אלה:

3.5.1   קריאת תכניות ביצוע;
3.5.2   קריאת מפות מדידה;
3.5.3   הכנת תכנית פיקוח, מדדי איכות ויומני עבודה;
3.5.4   היבטים משפטיים בעבודת הפיקוח, לרבות בנושא דיני תכנון ובנייה, בטיחות וגיהות והוראות שנועדו להבטיח את איכות מי השתייה;
3.5.5   ניהול סיכונים בעבודת הפיקוח;
3.5.6   תקנים לתשתיות מים וביוב;
3.5.7   פיקוח על עבודות מדידה, עבודות שיקום והחזרת השטח לקדמותו, עבודות הקמה והתקנה, לרבות הנחה והתקנה של צנרת פיברגלאס, צנרת פוליוויניל כלוריד (PVC) וצנרת פוליאתילן (PE), הקמת בריכות מים, התקנת צנרת פלדה עירונית ובין-עירונית, הנחת שוחות ותאי בקרה, עבודות ריתוך והתקנת אבזרים.

על המפקח המבקש להצטרף למאגר יש לצרף לבקשתו את המסמכים הבאים:

 1. קורות חיים ו/או פרופיל התאגיד.
 2. פירוט קורסים והסמכות רלוונטיות לתחום התשתיות אשר אושרו והוכרו ע"י מדינת ישראל וזרועותיה.
 3. רשימת מהנדסים ו/או הנדסאים המועסקים אצל המבקש, לרבות צילום תעודות הסמכה והשכלה.
 4. טופס ניסיון מקצועי הכולל פירוט והיקף פרויקטים אשר המפקח פיקח עליהם ורשימת עובדים אשר עומדים בדרישות לעיל בנוסח המצ"ב כנספח ב למודעה זו.
 5. אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
 6. היה והמבקש הינו תאגיד עליו לצרף אישור תקף על רישום בתאגיד ברשם החברות/שותפויות ואישור עו"ד/רו"ח על מנהלי התאגיד וזכויות החתימה בתאגיד.
 7. תצהיר בנוסח המצורף כנספח ג.

4.   מאגר מודדים:

      מודדים העונים לכל דרישות הסף המפורטות להלן, מוזמנים בזאת להגיש בקשתם להיכלל במאגר המודדים:

  • היה והמציע הינו תאגיד, יחולו כל התנאים כמפורט להלן על עובד אחד לפחות בתאגיד אשר מיועד לתת את השירותים נשוא המאגר.

4.1   מציע שהינו בעל רישיון מודד מוסמך בתוקף.
4.2   מציע שהינו בעל ניסיון מקצועי קודם ומוכח בביצוע עבודות מדידה במהלך 3 שנים האחרונות.

על המבקש להיכלל במאגר המודדים יש לצרף רישיון מודד מוסמך בתוקף כאמור לעיל. כמו כן על המבקש לצרף טופס ניסיון מקצועי הכולל פירוט המוכיח עמידה בדרישות לעיל בנוסח המצ"ב כנספח ב.
כמו כן עליו לצרף תצהיר בנוסח נספח ג למודעה זו.

 1. את הבקשה להיכלל במאגרי החברה (תוך ציון באיזה מאגר מבקשים המציעים להיכלל) בצירוף כל המסמכים יש לשלוח לדוא"ל לכתובת: handasa@mayanot-hasharon.co.il.
 2. על המציעים ששולחים בקשתם כאמור לוודא קבלת אישור חוזר במייל מהחברה בדבר קבלת המסמכים במייל.
 3. החברה תהא רשאית לפנות למבקשים לקבלת מסמכים/פרטים נוספים/השלמות, וכן תהא רשאית לפנות לצדדים שלישיים לקבלת חוות דעת על המבקשים.
 4. החברה תודיע בכתב על הכללת המועמדים במאגרי החברה, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט והבלעדי.
 5. החברה תעדכן את המאגרים מעת לעת בהתאם לצורך.
 6. באחריות המועמדים שאושרו להיכלל במאגר לעדכן את החברה בדבר שינוי בפרטים הרלוונטיים לרישומם במאגר.
 7. לקבלת פרטים נוספים, ניתן לפנות בכתב למעיינות השרון בדוא"ל: handasa@mayanot-hasharon.co.il.
 8. מובהר ומודגש, כי החברה איננה מתחייבת לבחור במתכנן ו/או יועץ הנדסי/מפקח/מודד הנכלל במאגר לבצע עבורה עבודה כלשהיא ואין במאגרים אלו כדי ליצור התחייבות כלשהי בין החברה למועמדים שאושרו להיכלל במאגר.
 9. מי שנכון למועד פרסום מודעה זו כלול במאגרים לעיל של החברה אינו נדרש להגיש בקשה מחדש להיכלל במאגרים בהם הוא נכלל.