התקנת מז"ח (מכשיר מונע זרימה חוזרת)

על פי תקנות בריאות העם מחויבים בתי עסק בהתקנת מז"ח, בהתאם לסיווגם כפי שמופיע ברישיון העסק שברשותם. כמו כן, נדרשים בהתקנת מז"ח בעלי מערכות (לרבות בתים פרטיים ומשותפים) בהן קיים שימוש למים שלא לצרכי שתייה (כיבוי אש, מערכות הסקה ו/או שימושים נוספים במים) למטרות שונות מצריכה ביתית וסניטרית.

 

זיהום מערכות אספקת מי שתייה עלול לנבוע מהמצבים הבאים:

  • זרימת מים חוזרת- זרימת מים מזוהמים לתוך מערכת אספקת מי שתיה בכיוון הפוך לכיוון הזרימה המתוכנן. מצב כזה נגרם עקב לחץ נגדי - לחץ גבוה יותר בצד הצרכן לעומת רשת האספקה,  או עקב תת לחץ  (יניקה) - מצב בו הלחץ ברשת האספקה יורד מתחת ללחץ האטמוספרי.
  • חיבורי כלאיים- יצירת קשר פיזי בין מערכת מים לשתייה לבין מערכת בה המים אינם מיועדים לשתייה. 


מז"ח (מכשיר מונע זרימה חוזרת) הינו אביזר המונע זרימה של מים מרשת המים בה קיים פוטנציאל לזיהום, אל מערכת המים המספקת מים לשתייה.

על-פי התקנות, חובה על בעל עסק בהתאם לסיווגו, המשתמש במערכת המים, להתקין מז"ח בראש מערכת המים, לבדוק את תקינותו אחת לשנה ולדווח על כך לספק המים.
תאגיד מעיינות השרון בע"מ פועל על מנת שבכל בתי העסק הרלבנטיים יותקן מז"ח, מתוקף היותו ספק המים בתחומי הרשויות המקומיות: אבן יהודה, קדימה-צורן, פרדסיה, תל מוד ועיריית כפר יונה .

על מי חלה החובה להתקין מז"ח?

  1. עסקים

על-פי התקנות חובה על בעל עסק המשתמש במערכת המים להתקין מז"ח בראש מערכת המים ולבדוק את תקינותו אחת לשנה .עסק לצורך עניין זה הוא: בתי דפוס, בתי מרקחת, מפעלים כימיים, תחנות דלק, מעבדות, מפעלי קוסמטיקה, מוסכים ועוד.

התקנות אוסרות על ספק מים לספק מים לבעל עסק שלא התקין מז"ח או לא בדק אותו במועד, וקובעות כי הוא רשאי להתקין או לבדוק את המז"ח במקום בעל העסק ולחייבו בתשלום.

  1. בתים פרטיים ומשותפים

בבתים פרטיים ובבתים משותפים מקורות הזיהום האפשרי למערכת אספקת המים הם: מערכות כיבוי אש, בריכות שחייה ומערכות דישון בחצר ו/או במרפסת ו/או בבית .

האחריות על התקנת המז"ח היא על ועד הבית לגבי מערכת כיבוי אש והגינון השייך לכל הבניין ועל הדייר כאשר הוא משתמש במערכת דישון בביתו.

התקנת אביזרי המז"ח ובדיקתם באופן תקופתי תיעשה על-ידי מתקין שהוסמך לכך על ידי משרד הבריאות. כמו כן על אביזרי המז"ח להיות מדגם שאושר על-ידי משרד הבריאות.