תאגיד מעיינות השרון הגדיר את הטיפול בצריכת מים שלא כדין כאחד הנושאים המרכזיים לטיפול, בדגש על ההיבט המוסרי ועל הגברת האמון של התושבים בתאגיד.

תאגיד מים כחלק מפעילותו, אמון על שימוש במיםעל פי אמות המידה שהוגדרו בחוק. שימוש במים ללא מדידה או שימוש בלתי חוקי באופן אחר עלול להוות עבירה על החוק. התאגיד עושה את כל שביכולתו על מנת למנוע צריכה שאינה חוקית.

יש לציין, כי צריכת מים בנכס שלא כדין עלולה להוות עבירה פלילית שדינה מאסר 3 שנים (בהתאם להוראות סעיף 400 לחוק העונשין, תשל"ז 1977).

מאפייני שימוש בלתי חוקי בצריכת מים:

 • שימוש ללא מד (ניפל):חיבור ישיר למערכת האספקה העירונית ללא התקן חוקי (מד מים).
 • שימוש ללא מד בבנייה:חיבור ישיר למערכת האספקה העירונית ללא התקן חוקי (מד מים).
 • שיבוש במודד המים:כל גורם המשבש את מדידת צריכת המים באופן תקין, כולל אביזרים המשבשים את מדידת מד המים.

דרכי פעולות התאגיד בנושא נטילת מים שלא כדין, במסגרת החוק:

שלב א: התאגיד פועל לאיתור הצרכנים שנוטלים מים שלא כדין במספר דרכים:

 1. דיווח שמתקבל ע"י אנשי השטח במסגרת ביצוע קריאות מדים.
 2. דיווח שמתקבל ע"י עובדי התאגיד במסגרת מבצעי איתור ייעודיים וסיורי שטח שגרתיים.
 3. דיווח שמתקבל ע"י תושבים.

שלב ב: התאגיד מבצע מספר פעולות להפסקה ומניעה של השימוש הבלתי חוקי:

 1. משלוח התראה מקדימה על הצורך בהסדרת השימוש במים כדין.
 2. ניתוק האמצעים לצריכה לא חוקית.
 3. ביצוע ביקורות חוזרות בשטח לאחר ניתוק הצרכן מהחיבור הלא חוקי.
 4. כאשר מדובר בצריכת מים ללא מדידה, מתבצע חישוב ע"פ אומדן מהנדס התאגיד לצורך חיוב הצרכן. האומדן מתבצע ע"פ מספר פרמטרים כגון: מס' הנפשות המתגוררות בנכס, גודל הנכס, שימושי המים בנכס וכיו"ב. באתר בנייה נערך האומדן לפי נתונים כגון: היקף הבנייה, סוג הבנייה, שלב הבנייה וכיו"ב.
 5. במידה ומוצו כלל ההליכים מול הצרכן ועדיין מתקיימת צריכה לא חוקית בנכס, תוגש תלונה למשטרת ישראל בדבר השימוש הבלתי חוקי, בליווי אסמכתאות ותמונות מהשטח. ניתן לציין סעיף זה רק אם אכן התאגיד פועל כך – קרי, מגיש תלונות למשטרה בגין גניבות מים.


מה אתם התושבים צריכים לעשות?

במידה ואיתרתם שימוש לא חוקי בנכס או במתחם, ניתן לדווח למשטרת ישראל, כמו כן, ניתן לדווח לתאגיד באמצעות ערוצי ההתקשרות הקיימים: אתר אינטרנט, מייל, פקס, מוקד טלפוני ומרכז קבלת קהל ולצרף אסמכתאות לסיוע בטיפול בנושא.