מתן הטבה בתעריפי המים לאוכלוסיות מיוחדות

על פי תקנות תאגידי מים וביוב ( אמות מידה ורשימת זכאים להפחתה בתשלום לשנת הכספים 2014), תשע"ד- 2014 נקבעו קבוצות אוכלוסייה הזכאיות לקבל ההטבה לשנת 2014, כמפורט להלן:
 

 1. זכאי לגמלה לפי ההסכם בדבר גמלת ניידות שנערך לפי סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה- 1995 ( להלן – חוק הביטוח הלאומי

 2. זכאי לגמלת נכות כללית לפי פרק ט' לחוק הביטוח הלאומי, שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור 70% לפחות

 3. זכאי לגמלת סיעוד לפי סעיף 224 (א) 1 (א) או (2) לחוק הביטוח הלאומי

 4. זכאי לקצבת זקנה לפי סעיף 251 לחוק הביטוח הלאומי

 5. זכאי לקצבה מיוחדת לפי תקנות 3 (ב) או (ג) לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (מתן שירותים מיוחדים), התשל"ט – 1978

 6. זכאי לגמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), התש"ע- 2010

 7. זכאי לגמלה לפי סעיף 2 (א) (4) לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980

 8. זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה לפי סעיף 4 א לחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז- 1957 או לתגמול לפי הכנסה לפי סעיף 4 ג 1 לחוק האמור

 9. זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה לפי סעיף 4 ג לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד- 1954 או לתגמול לפי הכנסה לפי סעיף 4 ד לחוק האמור

 10. זכאי לתגמול לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט – 1959 [נוסח משולב], שנקבעה לו נכות בשיעור של 50% לפחות לפי החוק האמור או צרכן הזכאי לתגמול לפי חוק זה שדרגת נכותו נמוכה מ-50% אך הוא מקבל תגמול קיום קבוע לפי הוראות משרד הביטחון

 11. זכאי לתגמול לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל- 1970, שנקבעה לו נכות בשיעור של 50% לפחות לפי החוק האמור או צרכן הזכאי לתגמול לפי חוק זה שדרגת נכותו נמוכה מ-50% אך הוא מקבל תגמול קיום קבוע לפי הוראות משרד הביטחון

 12. מי שהמנהל הכללי של משרד הבריאות, החליט, לאחר שיידע את הממונה על התקציבים במשרד האוצר, כי בשל סיבות רפואיות או בשל התקיימותן של נסיבות מיוחדות, הוא צורך כמות מים חריגה; החלטות למתן ההטבה או סירוב לתתה יפורסמו באתר משרד הבריאות ובאתר רשות המים, אך בלא פרטים שיאפשרו את זיהוי מבקש ההטבה

 13. צרכן שהיה זכאי להטבה זו לפי כל דין ערב תחילתן של התקנות וממשיכים להתקיים בו התנאים שבשלהם היה זכאי להטבה 

  רשימת הזכאים היא רשימה סגורה, אשר הועברה לרשות המים ולספקי המים מהמוסד לביטוח לאומי, משרד הבריאות, משרד הביטחון או הרשות לזכויות ניצולי שואה. 
  רשות המים וספקי המים אינם יכולים לשנות רשימה זו .
  ההטבה: תוספת של 3.5 מ"ק לזכאי לחודש בתעריף הנמוך.

  ההטבה תצוין בחשבונות המים של הזכאים .

  ניתן למצוא מידע מקיף בדבר הנחות לאוכלוסיות מיוחדות באתר רשות המים.

  ההנכם מוזמנים לפנות בכל שאלה נוספת בטופס פנייה כללי.