הסבר אודות חשבון המים

 הסבר מושגים בסיסיים בחשבון המים שלכם

תאגיד המים "מעיינות השרון" הוא האחראי לרשת המים של הרשות, עד למד המים הכללי בכל נכס. האחריות לרשת המים הפרטית ותקינותה מוטלת על התושב עצמו, לרבות האחריות לאובדן מים הנובע מנזילות או מאביזרים שאינם תקינים ברשת הפרטית.

צריכת המים נקבעת על פי קריאות מד המים. ההפרש בין הקריאה החדשה לקריאה שלפניה קובע את כמות הצריכה ביחידות מ"ק, נכון ליום הקריאה. על מנת למנוע טעויות בקריאת מד המים, על הלקוח לוודא שישנה נגישות למד המים המותקן בסביבה הביתית כדי לאפשר את קריאתו. במקרים בהם לא תינתן אפשרות לקרוא את מד המים, מכל סיבה שהיא, תיקבע הצריכה על פי הערכה ובהתאם לאמור בכללי תאגידי מים וביוב (אמות המידה לשירות), תשע"א – 2011.

הספח התחתון בדף החשבון מיועד עבור התושבים שבחרו לשלם בבנק או בדואר. ספח זה הוא למעשה הקבלה שתישלח לאחר התשלום ל"מעיינות השרון". הספח העליון הוא החשבונית של הלקוח. לאחר התשלום משמש הספח כחשבונית מס/קבלה.

אחת לחודשיים נשלח לבית הלקוח חשבון המים. יש לשלם את חשבון המים עד למועד הנקוב בחשבון. אי תשלום חשבון המים במועד יחייב תוספת ריבית פיגורים בשיעור הנקבע על ידי החשב הכללי במשרד האוצר. כמו כן, אי תשלום במועד עלול לגרור הליכים משפטיים או מנהליים, חיוב בגין הוצאות אכיפה.

חיוב מינימלי (דמי שימוש קבועים)

על פי החוק, צרכן המשתמש ב-3 מ"ק מים או פחות מזה, בחודשיים, יחויב לפי כמות זו, אפילו אם צרך בפועל פחות מכך, או לא צרך מים בכלל.