עדכון מספר נפשות

מספר נפשות מוכר הינו מספר הנפשות המתגוררות ביחידת דיור, בהתאם להצהרה הצרכן באמצעות טופס הצהרת נפשות – הצהרה על מס' נפשות ובצירוף ת.ז. + ספח תעודת הזהות עליו מצוינת כתובת מגורים מעודכנת ושמות הנפשות המתגוררות בבית.

כל לקוח ביחידת מגורים זכאי לכמות של 7 מ"ק לחודשיים בתעריף הנמוך, בעד כל נפש שמתגוררת ביחידת הדיור, ובלבד שדווח על כך לתאגיד. הקצבת המים תחושב החל מיום עדכון מספר הנפשות בפועל ואילך. צרכן שלא דיווח כאמור לעיל, או דיווח של שתי נפשות ומטה, יעמוד מספר הנפשות המוכר לו ליחידת הדיור, על שתי נפשות.
במקרים של שינוי או מעבר לדירה חדשה, יש למלא מחדש את טופס הצהרת נפשות – הצהרה על מס' נפשות, לרבות צירוף כל המסמכים הנדרשים.

מה הם המסמכים אותם עליי להגיש לצורך עדכון נפשות?

טופס עדכון פרטי צרכן

  • טופס הצהרת נפשות - הצהרה על מס' נפשות.
  • תצלום ת.ז. + ספחי תעודות הזהות או תמצית מרשם אוכלוסין כמשמעותו בסעיף 3 לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965, של כל המתגוררים דרך קבע באותה יחידת דיור, המעידים על שמם ומקום מגוריהם.
  • באשר לילדים שטרם מלאו להם 18 שנים – יש לצרף תצלום ספח תעודת הזהות או תמצית מרשם של ההורה שמפורטים בו פרטי הילדים.